I Congrés - Ponencies

Josep Dolz - Institut Flumen UPC-CIMNE La planificació hidrològica com a garantia de la quantitat i qualitat dels usos futurs de l’aigua
Dra. Mª Jesus Montoro - Directora Institut de Recerca de l’Aigua. UB; Dr. Miquel Salgot - Institut de Recerca de l’Aigua. UB La investigació com a eina imprescindible del futur de la gestió de l’aigua
Josep M. Obis - Director de l’Àrea de Sanejament de l’Agència Catalana de l’Aigua Estat actual i perspectives de futur del sanejament i depuració de les aigües residuals a Catalunya
Antoni Mª Grau - Director General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya L’aigua, factor clau de competitivitat a la indústria
Dr. Javier Martín - Catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona Els efectes del canvi climàtic en la planificació hidrològica
Sito Alarcón - Gerent del Consorci del Besòs Integració i recuperació del medi fluvial com a component del paisatge urbà
Part 1
Part 2
Dra. Montserrat Termes - Professora de la Facultat d’Econòmiques de la UB El preu i el cost de l’aigua i la recuperació de costos (DMA)
Carme Albiol - Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials El rebut de l’aigua. Cànon de l’aigua. Tarifes
Mariona Coch - Directora de l’Àrea Tributària i d’Ingressos de l’ACA Observatori del preu de l’aigua
Dr. Germà Bel - Catedràtic de Política Econòmica El finançament de les infraestructures hidràuliques
Antoni Enjuanes - Subdirector General d’Infraestructures Rurals del DARPAM El Pla de regadius de Catalunya
Ramon Lletjós - Responsable d’Avaluació Estratègica del Medi Rural del DARPAM El Pla d’acció per l’eficiència i sostenibilitat del reg a Catalunya
Manuel Suárez - President d’Adecagua Els recursos hídrics alternatius
Daniel Montserrat - Director d’Aigües Industrials de Tarragona La reutilització de les aigües en el sector industrial
Enric Queralt - Director Tècnic de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua del Delta del Llobregat La participació dels usuaris en la gestió de l’aigua
Josep Alabern - Gerent d’Aigües de Manresa Els diferents models de gestió pública dels serveis del cicle de l’aigua
Carles Conill - Director de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona Transició en els models de gestió. Competències de les Administracions