I Congrés - Crònica

LOGOTIP I CONGRES DE L'AIGUA A CATALUNYA

EL PERQUÈ DEL I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA

El I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA va néixer d’una profunda reflexió de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua al voltant dels importants problemas que té Catalunya relacionats amb l’aigua. Problemes que, sense cap voluntat d’exhaustivitat els hauríem de situar en la manca de garantía de subministrament, en la preocupant situación financera de la nostra Administració hidráulica, en els procediments que s’han dut a terme en alguns procesos d’externalització de la gestió dels serveis del cicles de l’aigua, les noves concepcions resultants de la caracterització dels cursos fluvials com a integrants del paisatge urbà, entre altres.

Des del 2008 (any que es va produir la més important situació de sequera en moltsanys) ,vam viure un temps de relativa tranquilitat hidrológica, llevat d’alguns episodis puntuals. Precisament per això, vam considerar que estàvem davant un bon moment per reflexionar conjuntament sobre les problemàtiques esmentades, des del convenciment de que ningú tenim el patrimoni de la veritat absoluta i que la crispació no facilita la imprescindible entesa per resoldre els problemas, just al contrari.

Estàvem convençuts de que calia cercar i, si és possible, trobar, espais tranquils per a l’anàlisi, reflexió i debat sobre els problemas al voltant del món de l’aigua a Catalunya que ens preocupen i consideràvem que aquest I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA podia constituir un bon marc per avançar en la seva solució.

Vam intentar involucrar en el projecte a una part molt significativa de tots els àmbits conceptuals, territorials, administratius, científics i de gestió i creiem que ho vam aconseguit. Probablement no vam esta capaços d’arribar a la totalitat dels segments hidrològics, però la nostra pretensió va ser que ningú que tingués quelcom que aportar en positiu respecte de totes les qüestions esmentades, quedès fora dels àmbits participatius del Congrés.

Estructuralment, el I Congrés va pivotar en tres eixos fonamentals:

  • Present i futur de l’aigua a Catalunya: la planificació hidrológica
  • Elements i perspectives de gestió dels serveis del cicle de l’aigua
  • Aspectes econòmics relacionats amb l’aigua

Cadascún dels tres eixos bàsics del Congrés va obeir a un format idèntic, d’acord amb la composició següent:

  • Exposició de Ponències
  • Taula rodona

A més, es van programar sengles Ponències específiques sobre la integració i recuperació del medi fluvial com a integrant del medi urbà i sobre els usos agraris i urbans de l’aigua i es va presentar tot un seguit de Comunicacions Tècniques, totes les quals van ser validades pel Comitè Científic Tècnic del Congrés.